Kontakt os på 22 20 17 17

Vejrettigheder

Udgangspunktet for vejrettigheder er reglerne i Privatvejsloven og vejrettighederne bruges i rigtig mange sammenhænge og er forskellige alt efter om vi er på landet, i et sommerhusområde eller i byerne.

De stiftes i forbindelse med at der opstår en ny ejendom og er en forudsætning for at få registeret en ny ejendom i både tingbogen og hos matrikelmyndigheden.

Et privatretligt eksempel, De stiftes f.eks. privatretligt, hvor der indgås en aftale mellem en ejendomsejer og en køber af et del-areal af en ejendom til f.eks. opførsel af et byggeri. Et af mine sagseksempler er:

Udstykning af ny ejendom til erhvervs-teknologikpark ved Tagholm beliggende ved Aalborg Lufthavn samt koordinering af vejprojektet og tinglyste vejbyggelinjer i relation til den kommende 3. Limfjordsforbindelse.

 

Et offentligt retligt eksempel – ekspropriation, De kan også tildeles i forbindelse med en ekspropriationssag, f.eks. hvor der placeres et kloakpumpelag i et sommerhusområde, hvor kloakforsyningen skal have vejret til at køre ad eksisterende private fællesvej for at komme til deres nye pumpeanlæg. Et af mine sagseksempler er sommerhuskloakering i Hou – Hals, ekspropriation. 

Den offentlige forvaltnings besparelsesudvikling

Den offentlige forvaltnings besparelsesudvikling har blandet bevirket, at flere udgifter placeres hos lodsejerne f.eks. vejvedligeholdelse, vintervedligeholdelse mv. og her er udgangspunktet, at det er dem som har vejret til en privat fællesvej, som skal afholde omkostningerne.

Reglerne er forskellige alt efter om vi er på landet, i et sommerhusområde eller i byerne. Et af mine eksempler:

Regnvandsbassin, Krebsen Aalborg CITY Syd, Her undersøgte jeg om det pågældende regnvandsbassin havde vejret ad den private fællesvej, hvortil der var blevet påført en række udgifter til vejvedligeholdelse.

Arbejdet omfattede tilbundsgående undersøgelse af vejretten til regnvandsbassinet samt udarbejdelse af et udførligt notat omkring vejretten og dens opstående.

Notatet blev fremsendt til vejmyndigheden til fornyet vurdering hos vejforvaltningen om opretholdelsen af vejforvaltningens krav om, at den pågældende ejer af ejendommen, hvorpå regnvandsbassinet er beliggende, skulle udføre vedligeholdelsen af huller i asfalten ud for deres regnvandsbassin.

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk